środowisko

Program ochrony środowiska - co to jest?

Ochrona środowiska naturalnego, którym jesteśmy na co dzień otoczeni, to niezwykle ważne zagadnienie, za które odpowiada Ministerstwo Ochrony Środowiska w porozumieniu z samorządami lokalnymi i władzami poszczególnych województw. W tym celu został stworzony specjalistyczny dokument, zawierający szczegółowe wskazówki i wytyczne, pomagające w opracowaniu i utworzeniu wojewódzkich, powiatowych, oraz gminnych programów ochrony środowiska przyporządkowanych danemu obszarowi. Programy te stanowią podwalinę do prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska, z której jesteśmy drobiazgowo rozliczani. Program ochrony środowiska wynika ściśle z ustawy z dnia 27.04.2001 roku i to właśnie do niej musi zostać precyzyjnie dopasowany i spełniać wszystkie wymogi i szczegóły.

Program ochrony środowiska — co to jest?

Wiele osób, w tym szczególnie te, pierwszy raz stykają się z zagadnieniem ochrony przyrody, nie raz zastanawiają się, co to jest program ochrony środowiska. Otóż POŚ to nic innego, jak dokument szczegółowo określający założenia polityki konkretnej lokalizacji (gmina, miasto, wieś, województwo) w zakresie ochrony natury. Stanowi podstawę funkcjonowania systemu, który bezpośrednio zarządza środowiskiem. Łączy on ze sobą wszystkie akcje, działania, a także przedsięwzięcia, jakie podjęto, aby ochronić faunę i florę danego terenu. Wszystkie wyszczególnione w nim cele i zamiary są pomocne, w pozyskiwaniu środków pieniężnych z funduszy unijnych.

Program ochrony środowiska pomaga samorządom w dążeniu do tego, aby każde polskie miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, aby jednocześnie dbać o środowisko, rozwijać się gospodarczo i polepszać komfort życia swoich mieszkańców. Właściwie skonstruowany plan ułatwia wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju, która ujęta została w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej i jest aktem normatywnym, dbającym o utrzymanie przyrody w dobrej kondycji. POŚ ustala się każdorazowo na okres 4 lat, na posiedzeniach rady gminy, miasta oraz w trakcie zebrań sejmików wojewódzkich, po uprzednim ogłoszeniu przez Sejm RP obowiązującej polityki ekologicznej państwa.

Jakie są cele programu ochrony środowiska?

Już wiesz, co to jest program ochrony środowiska, więc warto zapoznać się z jego szczegółowymi założeniami i zamiarami. Nadrzędnym celem jest zapewnienie danemu regionowi zrównoważonego rozwoju, aby zachowane zostały jego naturalne walory, a fauna i flora pozostała nienaruszona. Wyszczególnione działania muszą zapewnić poprawę środowiska naturalnego, skuteczne mechanizmy chroniące je przed degradacją i wyniszczeniem, a także warunki dla wdrożenia traktatów UE dotyczących zieleni i roślinności oraz czystego powietrza.

Jak uchwalany jest POŚ?

Tworzenie planu ochrony środowiska rozpoczyna się z poziomu gminy. To ona odpowiada za zadbanie o to, aby otaczający teren był chroniony zgodnie z ustalonymi założeniami. To podczas zebrań rady gminy tworzy się plan oczyszczania ścieków, budowę gminnej kanalizacji, budowę wodociągu podłączonego z miastem, pod które gmina należy, czy edukację ekologiczną wśród jej mieszkańców. Po uprzedniej dyskusji i konsultacjach z mieszkańcami (zebranie rady mieszkańców, spotkania z sołtysem lub wójtem, otwarte debaty), rada tworzy plan ochrony środowiska, uwzględniając najważniejsze kwestie, a także problemy środowiskowe zasugerowane przez obywateli.

Niebywałym ułatwieniem w tworzeniu POŚ dla gmin jest usługa tworzenia go na zamówienie przez zewnętrzne firmy, specjalizujące się w ochronie środowiska. Istniejące na rynku przedsiębiorstwa takie jak m.in. Ekolog (link do strony: https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko), które od ponad 20 lat oferuje pomoc w tworzeniu planów ochrony środowiska dla gmin. Jest to dobry sposób na to, aby pozyskać profesjonalny plan ochrony środowiska, uwzględniający każdy, nawet najmniejszy problem. Zlecenie stworzenia ów planu odbywa się z uwzględnieniem danych ekologicznych i statystycznych aktualnych w danym samorządzie terytorialnym, a także po wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami i z uwzględnieniem możliwości rozwoju danej gminy.