Dlaczego ważna jest utylizacja zużytego oleju?

Zużyty olej spożywczy, będący odpadem po smażeniu, stanowi poważny problem dla środowiska naturalnego oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. Jego nieuprawnione wylewanie do gleby, zbiorników wodnych i odpływów kanalizacyjnych jest nie tylko niezgodne z prawem i szkodliwe dla środowiska, ale również może się okazać bardzo kosztowne. Dlaczego utylizacja oleju spożywczego jest ważna i jak należy ją przeprowadzać?

Utylizacja oleju spożywczego - dlaczego jest ważna?

Olej spożywczy po smażeniu w wysokich temperaturach, zawiera mnóstwo substancji toksycznych, potencjalnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia. Punkty gastronomiczne, takie jak bary azjatyckie, podające dania smażone w głębokim oleju, sieci fast-foodów, restauracje hotelowe i stołówki wytwarzają każdego dnia wiele litrów takich odpadów. Ich utylizacja  musi być prowadzona przez wyspecjalizowane firmy, zajmujące się również ich recyklingiem.

Dlaczego utylizacja oleju spożywczego jest ważna? Po pierwsze dlatego, że substancje toksyczne i kancerogenne zawarte w przypalonym tłuszczu (np. akroleina), po dostaniu się do gleby i wód gruntowych mogłyby doprowadzić do poważnego skażenia środowiska. Spalanie takich olejów powoduje uwalnianie się szkodliwych związków lotnych, mogących powodować poważne schorzenia układu oddechowego.  Nie ma więc możliwości wylewania, wyrzucania lub spalania tego typu odpadów przez osoby do tego nieuprawnione i w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Jak zorganizować utylizację frytury w punktach gastronomicznych?

Ilości zużytej frytury w punktach gastronomicznych mogą być mierzone w hektolitrach miesięcznie. Choćby z tego względu konieczne jest zorganizowanie ich utylizacji w sposób profesjonalny, niezagrażający środowisku ani sieci wodno-kanalizacyjnej. Nawet niewielkie ilości oleju po smażeniu wylewane do odpływów kuchennych zlewów czy toalet powodować mogą powstawanie zatorów tłuszczowych. To z kolei prowadzi do niedrożności rur i problemów z efektywnością oczyszczalni ścieków.

Obowiązek prawidłowej utylizacji oleju po smażeniu spoczywa na właścicielach punktów gastronomicznych. W ich interesie jest więc znalezienie godnej zaufania firmy, zajmującej się skupem zużytej frytury, która zorganizuje odbiór i utylizację odpadu w sposób przewidziany prawem. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez przedsiębiorstwa utylizacji oleju, cały proces odbioru, a wcześniej magazynowania zużytego oleju, jest możliwie jak najprostszy i najmniej kłopotliwy dla klienta, czyli punktu gastronomicznego.

Jak w praktyce przebiega skup zużytej frytury?

Skup zużytej frytury stanowi element działalności prowadzonej przez firmy specjalizujące się w recyklingu i utylizacji zużytych olejów spożywczych. To, co dla punktów gastronomicznych stanowi niebezpieczny i kłopotliwy odpad, dla przedsiębiorstw utylizacyjnych może być surowcem do dalszej obróbki. Z części oleju, po odpowiednim oczyszczeniu i obróbce, produkowane są smary, detergenty przemysłowe, a nawet komponenty biopaliw.

Aby zapewnić swojej restauracji zgodny z prawem, w pełni bezpieczny odbiór oleju, należy podpisać umowę z wybraną jednostką, posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji tego typu odpadów. Firmy utylizacyjne zapewniają swoim klientom bezpieczne zbiorniki do przechowywania zużytej frytury. Odpady są odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem, z częstotliwością dopasowaną do potrzeb klienta. Pełne zbiorniki są wymieniane na puste, więc jedynym obowiązkiem pracowników restauracji pozostaje przelewanie zużytego oleju do zbiorników. Niektóre przedsiębiorstwa tego typu zapewniają swoim klientom specjalne aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do danych na temat realizacji umowy bądź wprowadzanie zmian w harmonogramach odbioru za pomocą kilku kliknięć.

Firmy prowadzące skup zużytej frytury są zobowiązane do wystawienia Karty Przekazania Odpadu. Jest to dokument potwierdzający, że szkodliwy dla środowiska zużyty olej spożywczy został zutylizowany w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska naturalnego.